Novice in obvestila

26. REDNI OBČNI ZBOR KZ CERKLJE

31. maj 2017

Vabimo Vas na 26. REDNI OBČNI ZBOR KZ Cerklje, ki bo v petek, 2.6.2017 z začetkom ob 19.30 uri v Zadružnem domu v Cerkljah.

Po sklepu Upravnega odbora KZ Cerklje (7. redna seja) se predlaga sledeči dnevni red: 
 
Dnevni red:
 
1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda.
2. Sprejem zapisnika 25. rednega občnega zbora z dne 6.5.2016, kateri je potekal v Cerkljah.
3. Poročilo Upravnega odbora za poslovno leto 2016.
4. Poročilo Nadzornega odbora za poslovno leto 2016.
5. Letno poročilo za poslovno leto 2016.
6. Finančno poročilo za poslovno leto 2016 in predlog delitve dobička.
7. Dolgoročna poslovna politika in letni plan za 2017.
8. Poročilo verifikacijske komisije.
9. Razprava in sprejem sklepov.
10. Dopolnitev pravil KZ Cerklje.
11. Predlogi in pritožbe zadružnikov.
12. Razno.

Gradivo za 26. redni občni zbor je članom zadruge na vpogled na sedežu zadruge od 23.5.2017 dalje.   
 
Pojasnilo:  V kolikor ob napovedani uri začetka zbora ni prisotnih vsaj polovica članov zadruge lahko Občni zbor v  skladu z Zakonom o zadrugah (22. člen) eno uro po sklicu veljavno sklepa, čeprav je prisotnih manj kot polovica vseh članov KZ Cerklje.
 
 Predsednik KZ Cerklje
   Janko GOLOREJ, l.r.