Organiziranost zadruge

Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o. (skrajšano KZ Cerklje ali KZC) je organizirana kot zadruga; to je pravne oblike gospodarske družbe. Deluje po zadružnih načelih. Lastniki in upravljavci so člani zadruge oziroma zadružniki.

Registrirana je kot firma za trgovinsko dejavnost; poleg osnovne dejavnosti je registrirana še za vrsto dodatnih dejavnosti, katere so razvidne iz registra.

Osnovna dejavnost zadruge je odkup kmetijskih pridelkov in oskrba s kmetijskim repromaterialom. Zadruga dodatno izvaja še druge poslovne programe.

Organi upravljanja zadruge:

  • Občni zbor
  • Upravni odbor
  • Predsednik zadruge
  • Nadzorni odbor

Poslanstvo zadruge

VIZIJA:

KZC bo ena od najpomembnejših gorenjskih zadrug in pomemben partner kmetom v SLO. Poslovanje in celotne storitve bodo na nivoju najboljših slovenskih zadrug. 

POSLANSTVO:

Poslanstvo KZ Cerklje je izvajanje gospodarske dejavnosti po zadružnih načelih in v korist svojih članov. Poslovanje gradimo na zaupanju lastnikov, poslovnih partnerjev, zaposlenih in strank. Negujemo tradicije zadružništva in jih v poslovnem smislu prilagajamo sodobnim gospodarskim potrebam. Zagotavljamo dolgoročno stabilno poslovanje, v korist zadružnikov, zaposlenih in širšega okolja v cilju povečevanja premoženja lastnikov, zadovoljstva kupcev in zaposlenih.

Zgodovina zadruge

Zadruga je bila ustanovljen leta 1900. Takrat sta bili ustanovljeni mlekarski zadrugi v Cerkljah in v Šenčurju. Leta 1909 je z delom pričela še živinorejska zadruga v Cerkljah. Tudi po ostalih vaseh so takrat nastajale različne zadruge, katere so se s časom združevale, preimenovale ali kako drugače organizirale. Leta 1959 je na območju sedanje kmetijske zadruge delovalo 6 zadrug (Brnik, Cerklje, Šenčur, Velesovo, Zalog in Voklo), ki se leta 1964 združijo v eno zadrugo in sicer Kmetijsko zadrugo Cerklje. Leta 1964 sta se združili takratni zadrugi Šenčur in Cerklje v enovito zadrugo Cerklje. Z združitvijo z zadrugo Moravče (2006) je nastala zadruga v sedanji obliki – Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o.

Članstvo zadruge

Na dan 31.12.2021 je imela Kmetijska zadruga Cerklje 600 članov. Največ jih prihaja z območja občin Cerklje, Šenčur, Komenda in Moravče. 

Članstvo je prostovoljno in odprto.

Zadruga in njena družbena odgovornost

Zadruga je pomembna organizacija v okolju, kjer deluje. Njen pomen se kaže zlasti v povezovanju gospodarskih tokov med člani in zadrugo kot organizacijo. Z odkupovanjem kmetijskih pridelkov krepi gospodarsko aktivnost svojih članov. Omogoča vključevanje na trg pridelkov tudi manjšim kmetom. Gospodarski učinki, katere doseže zadruga se vračajo nazaj v lokalno okolje. Vse investicije, katere so bile izvedene so bile postavljene na območju delovanja zadruge.

Večina zaposlenih je iz lokalnega okolja. Kot sponzor ali donator pomaga lokalnim društvom in osnovni šoli.

Dejavnosti zadruge

Osnovne dejavnosti zadruge so:
  • Odkup kmetijskih pridelkov
  • Prodaja kmetijskega repromateriala
  • Prodaja blaga za široko potrošnjo v maloprodaji
  • Dodatni programi za kmete in oskrbo.